VirtueMart  3.2.14.9808
Functions
jquery.ui.datepicker-vi.js File Reference

Functions

 jQuery (function($){$.datepicker.regional['vi']={closeText: 'Đóng', prevText: '<Trước', nextText: 'Tiếp >', currentText: 'Hôm nay', monthNames:['Tháng Một', 'Tháng Hai', 'Tháng Ba', 'Tháng Tư', 'Tháng Năm', 'Tháng Sáu', 'Tháng Bảy', 'Tháng Tám', 'Tháng Chín', 'Tháng Mười', 'Tháng Mười Một', 'Tháng Mười Hai'], monthNamesShort:['Tháng 1', 'Tháng 2', 'Tháng 3', 'Tháng 4', 'Tháng 5', 'Tháng 6', 'Tháng 7', 'Tháng 8', 'Tháng 9', 'Tháng 10', 'Tháng 11', 'Tháng 12'], dayNames:['Chủ Nhật', 'Thứ Hai', 'Thứ Ba', 'Thứ Tư', 'Thứ Năm', 'Thứ Sáu', 'Thứ Bảy'], dayNamesShort:['CN', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'T7'], dayNamesMin:['CN', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'T7'], weekHeader: 'Tu', dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay:0, isRTL:false, showMonthAfterYear:false, yearSuffix: ''};$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['vi']);})
 

Function Documentation

jQuery ( function($){$.datepicker.regional['vi']={closeText: 'Đóng', prevText: '<Trước', nextText: 'Tiếp >', currentText: 'Hôm nay', monthNames:['Tháng Một', 'Tháng Hai', 'Tháng Ba', 'Tháng Tư', 'Tháng Năm', 'Tháng Sáu', 'Tháng Bảy', 'Tháng Tám', 'Tháng Chín', 'Tháng Mười', 'Tháng Mười Một', 'Tháng Mười Hai'], monthNamesShort:['Tháng 1', 'Tháng 2', 'Tháng 3', 'Tháng 4', 'Tháng 5', 'Tháng 6', 'Tháng 7', 'Tháng 8', 'Tháng 9', 'Tháng 10', 'Tháng 11', 'Tháng 12'], dayNames:['Chủ Nhật', 'Thứ Hai', 'Thứ Ba', 'Thứ Tư', 'Thứ Năm', 'Thứ Sáu', 'Thứ Bảy'], dayNamesShort:['CN', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'T7'], dayNamesMin:['CN', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'T7'], weekHeader: 'Tu', dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay:0, isRTL:false, showMonthAfterYear:false, yearSuffix: ''};$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['vi']);}  )